Brief Evaluatie De Domijnen | 7 januari 2020

Op 4 januari is een brief, met onze reactie op het evaluatierapport over het functioneren van De Domijnen bij het college van B&W en bij de gemeenteraad afgeleverd. Donderdag 7 januari wordt het rapport besproken in de vergadering van de gemeenteraad.

Lees hier onze reactie!Sittard-Geleen, 3 januari 2021

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Met interesse hebben wij kennis genomen van het BMC rapport “Evaluatie  Cultuurbedrijf De Domijnen”.

Met onze reactie op bovenstaand rapport richten wij ons op de bevindingen in het  rapport rondom de functie Exposities.

Bij brief van 23 januari 2020 aan college en gemeenteraad hebben wij al op  hoofdlijnen aangegeven wat onze bevindingen zijn bij het functioneren van het cultuurbedrijf de Domijnen tot dan toe.

In een mondeling overleg op 18 juni 2020 met verantwoordelijk wethouder dhr. A.  Houtakkers hebben wij, in het verlengde van onze brief van 23 januari, onze zorgen  rondom het functioneren van beide musea naar voren gebracht. Op 18 september hebben wij virtueel een gesprek gehad met Dick ter Winkel, een  van de onderzoekers van BMC.

Een groot deel van onze inbreng over het functioneren van beide musea, is terug te  vinden in het rapport bij de analyse en bij de aanbevelingen.

Voor ons is daarbij aanbeveling 2 de meest aansprekende, omdat daar een groot  deel van onze zorgen in wordt weergegeven.

  • Aanbeveling 2 ; eigen herkenbare identiteit voor beide musea. Bij de totstandkoming van het cultuurbedrijf en in het door ons aangedragen  voorstel tot verzelfstandiging van de afdeling Hedendaagse Kunst en in de  door ons naar voren gebrachte zorgen was dit een van onze kernpunten.

Van belang is dat het museum definieert vanuit welke invalshoeken zij zich wil  presenteren aan de samenleving, wat wil zij uitdragen als museum en  waartoe zij wil uitdagen.

Om te komen tot een uitwerking zou volgens ons gewerkt dienen te worden vanuit de samenhangende functies die een museum tot een museum maken.  (de ICOM definitie van een museum).

Educatie zou een integraal onderdeel moeten zijn van het museum.

Geef ruimte aan de professionals ( de conservatoren), beperk de  bureaucratie.

Laat inhoud meer leidend zijn en zorg inderdaad voor een backoffice die  ondersteunend is.

Herkenbaarheid en “vindbaarheid”. Museum voor hedendaagse kunst is nu  verstopt in de Ligne, het is een soort “muizenhol” .

Voor beide musea geldt dat ze opnieuw een “smoel” moeten krijgen en  verbinding moeten zien te krijgen met brede lagen van de bevolking.

  • Aanbeveling 12 Zet een streep onder het verleden.

In algemene zin kunnen wij dit uitgangspunt onderschrijven. Echter deze  streep kan pas gezet worden nadat zoals het rapport zelf aangeeft “de basis  volledig op orde te hebben en lopende dossiers af te ronden”.

Het rapport van BMC maakt hierbij niet inzichtelijk wat hiervoor nodig is in tijd  en activiteit. Eens met de wens van BMC maar formuleer dat wel SMART. Als voorbeeld willen wij graag wijzen op het lopende dossier van de  kunstencollectie.

In rapport wordt aangegeven dat de kunstcollectie ( 12.000 objecten) nog  een lopend dossier is en wordt geconstateerd dat er een verschil van mening  is tussen gemeente en de Domijnen, over het fysieke beheer van de collectie. In het beleidsplan van de Domijnen 2020-2021 staat dat de depotsituatie  erbarmelijk is.

Wat wordt nu de aanpak om de erbarmelijke staat van de kunstcollectie in  depot aan te pakken?

Wat opvalt in de bijlage begrote lasten baten en lasten per kostensoort 2020 bij het rapport zijn de verhoudingen in de kostensoorten. Bij exposities lezen wij dat er slechts € 279.177 uitgegeven wordt aan activiteit kosten op een totaal van  € 2.111.378. Huisvestingskosten en doorbelasten bedrijfsvoering zijn meer dan de  helft van het totale budget!

Midden in het rapport op bladzijde 36 en 37 wordt aangegeven dat de Domijnen  veel energie heeft gestoken in de eigen organisatie en niet altijd bestaande  contacten heeft kunnen behouden. Hierdoor voelden bijvoorbeeld liefhebbers van  moderne kunst geen trots meer voor hun museum.

Bij het maken van een nieuwe start willen wij betrokken worden om te zien welke  bijdrage wij kunnen bieden.

Wij hopen van ganser harte dat dit rapport het startpunt zal zijn van een indringend  verbetertraject dat erop gericht is om tot een kwalitatieve verbetering te komen.

Tot slot willen wij college en raad veel wijsheid en inzicht wensen bij de bespreking  van dit BMC rapport en wij hopen dat dit gaat leiden tot een hernieuwde aanpak  van de cultuur in deze stad.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Domein,

w.g. Robert van Lanschot ( Voorzitter)

Mail ; info@vriendenvanhetdomein.nl

Website ; http://www.vriendenvanhetdomein.nl/

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.